Įstatai
Rasa Bričkienė
Direktorė

Mob. +370 614 77990
El. paštas: rasa.brickiene@vgalietuva.lt


VAISTŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI
 

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Vaistų gamintojų asociacija (toliau šiuose įstatuose - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

3. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma pagal įstatymus. Asociacija neatsako pagal savo narių prievoles, o Asociacijos nariai neatsako pagal Asociacijos prievoles.

4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.

5. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

6. Asociacija turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą - Asociacijos valdybą, ir vienasmenį valdymo organą - Asociacijos vadovą (toliau šiuose įstatuose - Direktorius).

7. Asociacija naudojasi visomis teisėmis, kurios jai suteiktos pagal galiojančius teisės aktus.

 

2 straipsnis. Asociacijos filialai ir atstovybės

1. Asociacija gali steigti Lietuvoje ir kitose valstybėse padalinius, turinčius atskirą buveinę, - filialus ir (ar) atstovybes.

2. Asociacijos filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Už filialų ir (ar) atstovybių prievoles Asociacija atsako visu savo turtu.

3. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

4. Sprendimus dėl filialų ir (ar) atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo (teisinio statuso), filialų ir (ar) atstovybių nuostatų tvirtinimo, pakeitimo ar papildymo bei filialų ir (ar) atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos valdyba, gavusi visuotinio narių susirinkimo pritarimą.

5. Filialas yra buveinę turintis Asociacijos padalinys, kuris gali užsiimti komercine ūkine veikla, sudaryti sandorius bei prisiimti įsipareigojimus pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Filialas veikia pagal šiuos įstatus bei filialo nuostatus. Filialo turtas ir ūkinės operacijos įtraukiami į atskirą filialo apskaitą ir balansą, taip pat į Asociacijos apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

6. Atstovybė yra buveinę turintis Asociacijos padalinys, kuris negali užsiimti komercine ūkine veikla, tačiau Asociacijos vardu gali sudaryti sandorius pagal suteiktus įgaliojimus. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės direktorius, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus. Atstovybė veikia pagal šiuos įstatus bei atstovybės nuostatus. Atstovybės turtas įtraukiamas į Asociacijos apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

 

3 straipsnis. Asociacijos veiklos tikslai

1. Asociacijos veiklos tikslai tenkinant Asociacijos narių poreikius yra:

1) atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybės ir kitose institucijose, teikti pasiūlymus valstybės institucijoms dėl naujai rengiamų ar jau veikiančių standartų, norminių dokumentų, įstatymų bei kitų teisės aktų;

2) dalyvauti kuriant konkurencingą aplinką, leidžiančią plėtoti kokybiškų vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų gamybą, vystyti skaidrią jų paskirstymo sistemą;

3) kaupti lėšas Asociacijos narių bendriems projektams (programoms) įgyvendinti;

4) skleisti aktualią informaciją apie pasiekimus farmacijos ir medicinos srityse;

5) organizuoti Asociacijos reklamą, plėtoti ryšius su visuomene;

6) koordinuoti vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų paklausos rinkos tyrimus;

7) teikti Asociacijos nariams metodinę medžiagą;

8) organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus, parodas ir kitus renginius;

9) bendradarbiauti su panašius tikslus turinčiomis, įskaitant tarptautines, organizacijomis, atstovauti jose Asociacijos narių interesams;

10) analizuoti ir teikti visuomenei bei valstybės institucijomis informaciją apie galimą žalą vartotojams dėl pažeidimų farmacijos ar sveikatos priežiūros srityse, prisidėti prie farmakologinio budrumo vykdymo.

2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti. Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

1) knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.61);

2) laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.62);

3) knygų leidyba (58.11);

4) laikraščių leidyba (58.13);

5) žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

6) kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);

7) informacinių paslaugų veikla (63);

8) konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);

9) reklama (73);

10) rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

11) užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla (82.20);

12) kitas mokymas (85.5);

13) verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (94.11);

14) kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

3. Ūkinę komercinę veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

 

4 straipsnis. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

1. Asociacijos nariais gali būti bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys (tarp jų ir užsienio juridiniai asmenys), vykdantys farmacinę ir (arba) sveikatos priežiūros veiklą bei pripažįstantys Asociacijos įstatus. Asociacijos nariais taip pat gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus.

2. Asociacijos narys turi teisę:

1) dalyvauti, pasisakyti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, siūlyti savo kandidatus renkant Asociacijos valdymo organų narius;

2) susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4) dalyvauti Asociacijos renginiuose;

5) Asociacijai įgaliojus, atstovauti jai valstybės, visuomeninėse ir tarptautinėse institucijose;

6) bet kada išstoti iš Asociacijos;

7) ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdymo organų sprendimus.

3. Asociacijos narys privalo:

1) laikytis Asociacijos įstatų;

2) nustatyta tvarka mokėti nario mokesčius ir kitus įnašus;

3) nevykdyti veiklos, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;

4) saugoti Asociacijos komercines paslaptis;

5) vykdyti Asociacijos organų sprendimus;

6) per 10 dienų pranešti Asociacijai apie savo duomenų (pavadinimo, kodo, buveinės, vienasmenio valdymo organo) pasikeitimą;

7) teikti Asociacijos valdybos nustatytos apimties informaciją apie savo veiklą, kuri yra būtina Asociacijos tikslams siekti.

4. Asociacijoje gali būti garbės narių. Šį statusą visuotinis narių susirinkimas suteikia asmenims, ypatingai pasižymėjusiems įgyvendinant Asociacijos tikslus ar populiarinantiems Asociacijos veiklą. Garbės narys turi teises, nurodytas šio straipsnio 2 dalies 2 - 5 punktuose, bei prievoles, nurodytas šio straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktuose.

5. Asociacijos buveinėje, taip pat filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

 

5 straipsnis. Naujų Asociacijos narių priėmimo, narių išstojimo

ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

1. Asmuo, siekdamas tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos valdybai:

1) Asociacijos valdybos nustatytos formos prašymą su pasižadėjimu laikytis šių įstatų;

2) Asociacijos valdybos nustatytos formos anketą;

3) įregistravimo pažymėjimo kopiją;

4) steigimo dokumento kopiją;

5) organo, pagal steigimo dokumentą kompetentingo spręsti klausimą dėl stojimo į Asociaciją ir įsipareigojimo laikytis Asociacijos įstatų, priimtą sprendimą.

2. Sprendimą dėl asmens priėmimo į Asociaciją priima Asociacijos valdyba artimiausiame posėdyje po prašymo gavimo. Asociacijos valdyba gali tenkinti arba atmesti prašymą, nenurodydama motyvų.

3. Jeigu Asociacijos valdyba nusprendė tenkinti prašymą, stojantysis privalo per 10 dienų po pranešimo gavimo sumokėti stojamąjį įnašą. Tokiu atveju stojantysis tampa Asociacijos nariu stojamojo įnašo sumokėjimo dieną. Stojančiajam nustatytu laiku nesumokėjus stojamojo įnašo (ar jo dalies), Asociacijos valdybos sprendimas dėl priėmimo į Asociaciją netenka galios. Tai neužkerta kelio pakartotinai kreiptis su prašymu dėl priėmimo į Asociaciją.

4. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

1) Asociacijos nariui išstojus iš Asociacijos;

2) Asociacijos narį pašalinus iš Asociacijos;

3) Asociacijos narį juridinį asmenį likvidavus (išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną) arba Asociacijos nariui fiziniam asmeniui mirus;

4) teismui iškėlus Asociacijos nariui juridiniam asmeniui bankroto ar restruktūrizavimo bylą (bylos iškėlimo dieną) arba prasidėjus neteisminei bankroto ar restruktūrizavimo procedūrai;

5) kitais įstatymų numatytais atvejais.

5. Asociacijos nario pavadinimo ar asmenvardžio pakeitimas narystės Asociacijoje nenutraukia.

6. Įstatymų pasikeitimas nutraukia narystės santykius, jeigu tokia pasekmė įsakmiai nurodyta įstatymuose.

7. Asociacijos narį juridinį asmenį reorganizavus ar pertvarkius, jo teisių ir pareigų perėmėjas lieka Asociacijos nariu. Jeigu vykdant padalijimą ar atskyrimą reorganizavimo dokumentuose neapibrėžta, kuris po reorganizavimo veikiantis juridinis asmuo perima Asociacijos nario teises ir pareigas, Asociacijos nariu pripažįstamas tas iš jų, kuris pirmas raštu pareiškia Asociacijos valdybai apie savo narystę.

8. Narystės sustabdymas ar kitoks laikinas Asociacijos nario prievolių nevykdymas negalimas.

9. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos, raštu praneša apie tai Asociacijos valdybai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki išstojimo. Narystės santykiai pasibaigia pranešime nurodytą dieną. Jeigu Asociacijos narys pranešė apie išstojimą prieš trumpesnį terminą arba nenurodė išstojimo datos, narystės santykiai pasibaigia trisdešimtą dieną nuo pranešimo Asociacijoje gavimo dienos. Išstojantysis privalo iki išstojimo dienos visiškai atsiskaityti su Asociacija.

10. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:

1) vykdo veiklą, kuri daro turtinės ar neturtinės žalos Asociacijai;

2) pažeidžia Asociacijos įstatus ir (ar) nevykdo Asociacijos organų sprendimų;

3) daugiau kaip 2 mėnesius delsia mokėti nario mokesčius;

4) atskleidė Asociacijos komercines paslaptis.

11. Sprendimą pašalinti narį iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba. Pašalintas iš Asociacijos narių asmuo turi teisę per 7 dienas po pranešimo apie pašalinimą gavimo pateikti Asociacijos valdybai motyvuotus prieštaravimus. Asociacijos valdyba per 10 dienų pakartotinai svarsto pašalinimo klausimą, atsižvelgdama į pateiktus prieštaravimus, ir priima galutinį sprendimą. Asociacijos valdybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui, nesvarbu ar pašalintas iš Asociacijos narių asmuo prieš tai pateikė Asociacijos valdybai motyvuotus prieštaravimus, ar ne.

12. Pasibaigus narystei, Asociacijos nario sumokėti stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Jeigu narystės santykių pasibaigimo dieną Asociacijos narys turi įsiskolinimą Asociacijai, skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

13. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.

 

6 straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas

1. Visuotinis narių susirinkimas:

1) keičia Asociacijos įstatus;

2) skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos valdybos narius, iš jų renka valdybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, taip pat skiria (renka) ir atšaukia direktorių (Asociacijos valdybos teikimu) ir revizorių (ar audito įmonę);

3) nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų, nario mokesčių ir tikslinių įnašų dydį, jų mokėjimo tvarką;

4) tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

5) priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7) nustato ir keičia valdymo organų narių darbo apmokėjimo tvarką;

8) tvirtina Asociacijos strategiją ir veiklos programas;

9) priima sprendimą jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją), įstoti į tarptautines organizacijas;

10) suteikia garbės nario statusą;

11) keičia Asociacijos buveinę;

12) sprendžia kitus svarbiausius Asociacijos veiklos klausimus, jei pagal įstatymus ir šiuos įstatus jie nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

3. Visuotiniai narių susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.

4. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Eilinis visuotinis narių susirinkimas, atsižvelgdamas į revizoriaus (audito įmonės) išvadas, svarsto ir tvirtina praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę. Į eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę gali būti įtraukti ir kiti klausimai.

5. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Asociacijos valdyba arba revizorius (audito įmonė).

6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

7. Visuotinius narių susirinkimus šaukia ir organizuoja direktorius.

8. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Asociacijos direktorius privalo kiekvienam Asociacijos nariui pranešti raštu (siunčiant registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis, arba įteikiant pasirašytinai) ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jeigu visi Asociacijos nariai (jų atstovai) su tuo raštiškai sutinka.

9. Pranešime apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta data, laikas, vieta ir darbotvarkė.

10. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę sudaro direktorius. Į darbotvarkę turi būti įtraukti ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba valdybos pasiūlyti klausimai, jeigu šie atitinka visuotinio narių susirinkimo kompetenciją, taip pat revizoriaus (audito įmonės) siūlomas klausimas dėl pranešimo apie atliktą patikrinimą. Darbotvarkės klausimai formuluojami tiksliai nusakant jų esmę. Į darbotvarkę neįtraukiami procedūriniai klausimai, susiję su susirinkimo vedimo tvarka (susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, balsų skaičiavimo komisijos sudarymas, pasisakymų trukmės nustatymas ir pan.); visuotinis narių susirinkimas šiuos klausimus sprendžia vadovaudamasis įstatais.

11. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti:

1) su balsavimo teise - visi Asociacijos nariai; vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;

2) be balsavimo teisės - Asociacijos garbės nariai, Asociacijos valdybos nariai, revizorius (audito įmonės atstovas), direktorius ir Asociacijos darbuotojai, jeigu jie nėra Asociacijos narių atstovai. Kiti asmenys gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, jeigu tam procedūriniu sprendimu pritarė visuotinis narių susirinkimas.

12. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys Asociacijos nariai (jų atstovai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Asmenys, dalyvaujantys visuotiniame narių susirinkime be balsavimo teisės, neregistruojami.

13. Atsakingą už registravimą asmenį iki registravimo pradžios skiria Asociacijos direktorius. Atsakingas už registravimą asmuo registravimo sąraše nurodo visuotinio narių susirinkimo datą ir vietą, registravimo pradžios ir pabaigos laiką, dalyvių duomenis ir atstovavimo pagrindą (jei dalyvauja atstovas). Baigus registravimą, registravimo sąrašas kartu su atstovų įgaliojimais perduodamas direktoriui, o jo nesant - valdybos pirmininkui.

14. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių (jų atstovų). Kvorumas nustatomas pagal registravimo sąrašą, vėliau kvorumas negali būti nustatomas iš naujo ar tikslinamas. Jei kvorumas yra, direktorius, o jo nesant - valdybos pirmininkas, organizuoja susirinkimo pirmininko rinkimą.

15. Kiekvienas visuotinis narių susirinkimas išsirenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių.

16. Susirinkimo pirmininku gali būti bet kuris visuotinio narių susirinkimo dalyvis, nesvarbu, ar jis turi balsavimo teisę, ar ne. Susirinkimo pirmininkas renkamas paprasta dalyvaujančių Asociacijos narių (jų atstovų) balsų dauguma, o jeigu pasiūlyti keli kandidatai, išrinktu laikomas daugiau balsų surinkęs kandidatas. Pagrindinė susirinkimo pirmininko užduotis - užtikrinti sklandų visuotinio narių susirinkimo darbą ir visų darbotvarkės klausimų svarstymą. Susirinkimo pirmininkas:

1) paskelbia susirinkimo pradžią ir pabaigą. Susirinkimo darbo trukmė negali būti ilgesnė negu keturios valandos, įskaitant visas pertraukas, jeigu visuotinis narių susirinkimas nenusprendė kitaip;

2) praneša apie gautus dalyvių pareiškimus, prašymus ir kitą su susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją;

3) organizuoja procedūrinių ir darbotvarkės klausimų svarstymą;

4) suteikia galimybę pasisakyti darbotvarkės klausimais visiems to pageidaujantiems dalyviams ir nustato pasisakymų eilę. Susirinkimo pirmininkas turi teisę nutraukti dalyvio pasisakymą tik tuo atveju, kai pasisakymas akivaizdžiai nesusijęs su darbotvarke arba viršija susirinkimo nustatytą pasisakymų trukmę;

5) formuluoja sprendimus ir skelbia balsavimą dėl jų (atskirai dėl kiekvieno klausimo);

6) rūpinasi tvarka susirinkimo salėje. Susirinkimo pirmininkas turi teisę įspėti susirinkimo vedimo tvarkos pažeidėjus, o jeigu dalyvis (-iai) po įspėjimo pažeidžia susirinkimo vedimo tvarką, pasiūlyti susirinkimui spręsti dėl šių dalyvių pašalinimo iš salės;

7) skelbia susirinkimo darbo pertraukas;

8) pasirašo susirinkimo dalyvių registravimo sąrašą ir protokolą.

17. Susirinkimo sekretoriaus rinkimą organizuoja susirinkimo primininkas. Pagrindinė susirinkimo sekretoriaus užduotis - užtikrinti visuotinio narių susirinkimo eigos fiksavimą ir priimtų sprendimų įforminimą. Susirinkimo sekretorius:

1) rašo susirinkimo protokolą ir jį įformina pagal galiojančius reikalavimus;

2) skaičiuoja balsus (jeigu neišrinkta balsų skaičiavimo komisija);

3) pasirašo susirinkimo dalyvių registravimo sąrašą ir protokolą.

18. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai gali naudoti technines priemones garsui įrašyti, jeigu tam procedūriniu sprendimu pritarė visuotinis narių susirinkimas.

19. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 20 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja Asociacijos narių. Pakartotiniam susirinkimui taikomos tos pačios sušaukimo ir vedimo taisyklės.

20. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus į darbotvarkę neįtrauktais klausimais, išskyrus procedūrinius sprendimus, kai visuotiniame narių susirinkime dalyvauja visi Asociacijos nariai (jų atstovai).

21. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Visuotinio narių susirinkimo procedūriniu sprendimu gali būti surengtas slaptas balsavimas dėl atskirų darbotvarkės klausimų.

22. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir tuos atvejus, kai renkami Asociacijos valdybos nariai, laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimams dėl Asociacijos įstatų keitimo ir dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių (jų atstovų) balsų.

23. Renkant Asociacijos valdybą, kiekvienas susirinkime dalyvaujantis Asociacijos narys (jo atstovas) turi balsų skaičių, lygų renkamų valdybos narių skaičiui, ir skirsto šiuos balsus savo nuožiūra. Už viena kandidatą vienas Asociacijos narys gali paskirti tik vieną balsą. Išrinktaisiais laikomi 7 kandidatai, surinkę daugiausia balsų.

24. Asociacijos narių (jų atstovų) valios išreiškimas kitokiu būdu, negu balsuojant visuotiniame narių susirinkime „už" arba „prieš" konkretų sprendimą, negalimas.

25. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais įstatymų nustatyta tvarka. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų nuginčijimas nestabdo jų vykdymo, išskyrus atvejį, kai vykdymą sustabdė teismas.

26. Visuotinio narių susirinkimo eiga fiksuojama protokole, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodoma: Asociacijos pavadinimas, visuotinio narių susirinkimo data ir vieta, pradžios ir pabaigos laikas, bendras Asociacijos narių skaičius, visuotiniame narių susirinkime užsiregistravusių dalyvauti Asociacijos narių (jų atstovų) skaičius, kiti susirinkimo dalyviai, kvorumas, procedūriniai sprendimai, darbotvarkė, darbotvarkės klausimų svarstymo eiga (dalyvių pasisakymų esmė, pasiūlymai balsavimui), balsavimo rezultatai bei priimti sprendimai.

27. Visuotinio narių susirinkimo protokolas turi būti įformintas, pasirašytas ir perduotas saugoti direktoriui ne vėliau kaip per 7 dienas po susirinkimo pabaigos. Už protokolo surašymą laiku ir teisingai atsako susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolai saugomi Asociacijos buveinėje.

28. Asociacija nekompensuoja laiko, Asociacijos narių (jų atstovų) sugaišto dalyvaujant visuotiniame narių susirinkime. Susirinkimo pirmininkui ir sekretoriui neatlyginama už šiuose įstatuose numatytų užduočių vykdymą.

 

7 straipsnis. Asociacijos valdyba

1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas.

2. Asociacijos valdyba sudaroma iš 7 narių. Asociacijos valdybos nariais gali būti Asociacijos narių pasiūlyti veiksnūs fiziniai asmenys.

3. Asociacijos valdybos nariai renkami vieneriems metams. Kadencijų skaičius neribojamas. Asociacijos valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam narių susirinkimui ir tęsia iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Asociacijos valdyba.

4. Asociacijos valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, o jo nesant - pirmininko pavaduotojas. Valdybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš valdybos narių tarpo išrenka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

5. Asociacijos valdyba sprendimus priima posėdyje, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos valdybos narių.

6. Asociacijos valdybos sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsų „už" negu „prieš".

7. Asociacijos valdyba:

1) nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

2) gavusi visuotinio narių susirinkimo pritarimą, priima sprendimus dėl filialų ir (ar) atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo (teisinio statuso), filialų ir (ar) atstovybių nuostatų tvirtinimo, pakeitimo ar papildymo bei filialų ir (ar) atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo;

3) rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą (turi būti parengta likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio visuotinio narių susirinkimo), taip pat Asociacijos veiklos programų projektus;

4) vykdo visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

5) užtikrina visuotinio narių susirinkimo patvirtintų Asociacijos veiklos programų įgyvendinimą;

6) priima į Asociaciją naujus narius, šalina narius iš Asociacijos;

7) valdo Asociacijai priklausančius juridinius asmenis, naudojasi visomis įstatymų ir steigimo dokumentų suteiktomis teisėmis juridinių asmenų, kurių akcininke, dalininke ar nare yra Asociacija, organuose;

8) priima sprendimą dėl Asociacijai priklausančio turto pardavimo ar kitokio perleidimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo juo (laidavimo, garantijos, įkeitimo), kai tokiu būdu siekiama įgyvendinti Asociacijos veiklos tikslus;

9) priima sprendimą dėl paramos teikimo visuomenei naudingiems tikslams;

10) sprendžia dėl Asociacijos interneto svetainės (-ių) įkūrimo, perleidimo ir panaikinimo, aprobuoja tinklalapio turinio struktūrą ir informacijos pateikimo formą;

11) nustato Asociacijos parduodamų prekių (paslaugų) kainas;

12) tvirtina Asociacijos darbuotojų pareigybių sąrašą ir darbo apmokėjimo sistemą;

13) nustato Asociacijos ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir nematerialaus turto amortizacijos skaičiavimo metodą bei normatyvus;(manau, reikia šitą punktą išbraukti)

14) nustato informaciją, kuri laikoma Asociacijos komercine paslaptimi;

15) vykdo kitas valdymo funkcijas, kurios nepriskirtos direktoriaus kompetencijai.

8. Asociacijos valdybos darbo tvarką nustato jos patvirtintas reglamentas.

9. Asociacijos valdybos narys gali atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, įspėjęs Asociaciją ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Tokiu atveju į artimiausio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukiamas klausimas dėl kito Asociacijos valdybos nario rinkimo vietoj atsistatydinusiojo. Jeigu atsistatydina daugiau kaip pusė Asociacijos valdybos narių, direktorius privalo per 20 dienų sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą.

10. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti pavienius Asociacijos valdybos narius. Tokiu atveju tame pačiame susirinkime vietoj atšauktojo Asociacijos valdybos nario renkamas kitas.

11. Vietoj atsistatydinusiųjų ar atšauktųjų išrinktų Asociacijos valdybos narių kadencijos pabaiga sutampa su Asociacijos valdybos, į kurios sudėtį jie yra išrinkti, kadencijos pabaiga.

12. Asociacijos valdybos nariai privalo domėtis Asociacijos veikla, dalyvauti Asociacijos valdybos posėdžiuose ir visuotiniuose narių susirinkimuose, saugoti Asociacijos komercines paslaptis, kurias sužino dirbdami Asociacijos valdyboje.

13. Asociacijos valdybos nariai neturi teisės be įgaliojimo atstovauti Asociacijai.

 

8 straipsnis. Direktorius

1. Direktorius yra vienasmenis valdymo organas.

2. Direktorių skiria (renka) ir atšaukia, taip pat nustato jo atlyginimą visuotinis narių susirinkimas. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas, o jei tai tas pats asmuo - visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

3. Direktorius:

1) vadovauja Asociacijai pagal savo kompetenciją;

2) Asociacijos vardu vienasmeniškai sudaro sandorius (kiekybinis atstovavimas nenustatomas), tačiau šių įstatų 7 straipsnio 7 dalies 9, 10 ir 11 punktuose nurodytais atvejais, taip pat sandorius, kurių suma viršija 10 MGL, - tik gavęs Asociacijos valdybos pritarimą;

3) atstovauja Asociacijai teisme ir kitose institucijose;

4) priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus pagal Asociacijos valdybos patvirtintą pareigybių sąrašą, sudaro darbo sutartis, nustato jų darbo apmokėjimo sąlygas laikydamasis Asociacijos valdybos patvirtintos darbo apmokėjimo sistemos;

5) savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos darbuotojų darbą, išduoda įgaliojimus atskiriems veiksmams atlikti;

6) atidaro, valdo ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose (Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje);

7) skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, reguliariai atnaujina informaciją Asociacijos interneto svetainėje, laikydamasis Asociacijos valdybos aprobuotos turinio struktūros ir informacijos pateikimo formos;

8) šaukia ir organizuoja visuotinius narių susirinkimus.

4. Asociacijos direktorius atsako už:

1) buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku;

2) duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

3) pranešimą Asociacijos nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Asociacijos veiklai;

4) Asociacijos narių sąrašo tvarkymą;

5) darbo įstatymų laikymąsi ir Asociacijos darbuotojų saugą darbe;

6) Asociacijos lėšų surinkimą ir skolų išieškojimą;

7) Asociacijos lėšų ir pajamų tikslinį panaudojimą;

8) Asociacijos dokumentų ir turto išsaugojimą;

9) visuotinių narių susirinkimų sušaukimą.

5. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti Asociacijos direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

6. Kai Asociacijos direktorius negali eiti pareigų dėl atostogų, ligos, komandiruotės ar kitų priežasčių, jo laikino pavadavimo klausimą sprendžia Asociacijos valdyba.

 

9 straipsnis. Asociacijos lėšos ir pajamos

1. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro:

1) Asociacijos narių sumokėti stojamieji ir nario mokesčiai;

2) Asociacijos narių perduoti tiksliniai įnašai;

3) lėšos, gautos kaip parama;

4) pajamos, gautos už Asociacijos parduotą turtą ir prekes (paslaugas);

5) pajamos, gautos už kredito įstaigose laikomas lėšas;

6) kitos teisėtai įgytos lėšos ir pajamos.

2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčių ir tikslinių įnašų dydį bei jų mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas atskiru dokumentu.

3. Asociacija turi teisę gauti ir teikti paramą.

4. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos šiuose įstatuose nurodytiems tikslams, Asociacijos darbuotojų darbo apmokėjimui, Asociacijos turtui įsigyti ir veiklos išlaidoms padengti.

5. Asociacijos turto, lėšų ir pajamų naudojimo ir disponavimo apribojimus nustato įstatymai.

 

10 straipsnis. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

1. Asociacijos veiklą kontroliuoja revizorius (audito įmonė), kuris atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.

2. Revizorius (audito įmonė):

a) iki eilinio visuotinio narių susirinkimo patikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, Asociacijos veiklos ataskaitą, apskaitos ir kitus dokumentus, teikia išvadas dėl jų;

b) visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlieka Asociacijos veiklos patikrinimus;

c) artimiausiame visuotiniame narių susirinkime praneša apie nustatytus pažeidimus.

3. Revizorių (audito įmonę) renka visuotinis narių susirinkimas.

4. Revizoriui už kontrolės funkcijų vykdymą neatlyginama, jeigu kitaip nenusprendžia visuotinis narių susirinkimas. Audito sutartį su audito įmone sudaro Asociacijos direktorius, laikydamasis visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatytų sąlygų.

5. Revizorius (audito įmonė) turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais.

6. Revizorius (audito įmonė) privalo saugoti Asociacijos komercines paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Asociacijos veiklą.

 

11 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą

pateikimo nariams tvarka

1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Asociacijos valdyba atskiru dokumentu.

 

12 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka,

pagal kurią skelbiama vieša informacija

1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ir šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, priklausomai nuo turinio, skelbiami savaitraštyje „Lietuvos sveikata" ir (arba) Asociacijos interneto svetainėje.

2. Viešą informaciją skelbia Asociacijos direktorius.

 

13 straipsnis. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 dalyvaujančių narių (jų atstovų) balsų dauguma ir įsigalioja tik įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

Įstatai patvirtinti 2011 m. vasario 9 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. © Visos teisės saugomos, "Vaistų gamintojų asociacija" Programavo Programavimo studija